The תביעה תאונת רכב Diaries

(ב)  אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן ההטבות האמורות, הכל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן (א)."שיעור הפיצוי" - השיעור השווה לשיעור הגדלת שכר העבודה לעובדים השכירים במש

read more


תביעה תאונת רכב Can Be Fun For Anyone

(א)  לגבי עובד עצמאי, תנאי לגמלה לפי פרק זה הוא שהמבוטח היה בעת הפגיעה רשום במוסד כעובד עצמאי או שעשה את המוטל עליו כדי להירשם."עקרת בית" - אשה נשואה, למעט עגונה, שבן זוגה מבוטח לפי פרק זה, שאינה עו

read more

A Simple Key For תביעה תאונת רכב Unveiled

התפקיד כולל: ניהול תהליך הגשת המכרזים: מיון מכרזים, איסוף החומר הנדרש (ביטוח,ערבות, חתימות עו"ד, רו"ח), קביעת פגישות הנעה וסיורים בשטח וכו’תאונת דרכים: ביצע פניית פרסה בכביש צר, שאינו מאפשר פנייה

read more